Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία- Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» ολοκληρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία σε σύνολο 66 πιστωτικών μονάδων (ECTS) και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντίστοιχη με 24 ECTS.

Τα δύο πρώτα εξάμηνα είναι αφιερωμένα αποκλειστικά στη θεωρητική διδασκαλία. Στο τρίτο εξάμηνο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εμβαθύνουν σε εργαστηριακές πρακτικές της βιοτεχνολογίας και εκπονούν τη μεταπτυχιακή τους διπλωματική εργασία με ερευνητικό προσανατολισμό που επιλέγεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και εντάσσεται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων στο ΠΜΣ μελών ΔΕΠ.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στα ελληνικά βασισμένη σε διεθνή έγκριτη βιβλιογραφία. Η εκπαιδευτική διαδικασία του ΠΜΣ στο σύνολό της μπορεί να πραγματοποιείται και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η ύλη των μαθημάτων καθορίζεται και μπορεί να τροποποιείται ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Προβλέπονται τακτικές συναντήσεις των συμμετεχόντων στη διδασκαλία μαθημάτων συγγενικού γνωστικού αντικειμένου με στόχο την εναρμόνιση του περιεχόμενου κάθε μαθήματος. Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Οδηγός Σπουδών

Κανονισμός Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Κινητικότητας και Εκπόνησης Εργασιών

Περιγράμματα Μαθημάτων

Α΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

Β΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

Γ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)