Επιλογή Σελίδας

Συνήγορος Φοιτητή

Ο θεσμός του Συνηγόρου του/της Φοιτητή/Φοιτήτριας καθιερώθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4009/2011 με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών/τριών και διδακτικού προσωπικού ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, προς αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, και στόχο την τήρηση της νομιμότητας και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο Συνήγορος του/της Φοιτητή(/Φοιτήτριας) συστήθηκε στο ΠΘ με το ΦΕΚ 6019/Β/2012-2021 με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
  • Τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
  • Αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης.
  • Διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Ο Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών/τριών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Συνήγορος του/της Φοιτητή/Φοιτήτριας διερευνά υποθέσεις αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή/ήτριας και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα, το οποίο γνωστοποιεί στον/στην καθηγητή/ήτρια τον/την οποίον/α αφορά ή στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία και στον/στη φοιτητή/ήτρια που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.

Ο Συνήγορος του/της Φοιτητή/Φοιτήτριας μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ, σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

 

Με την αριθμ. πρωτ. 19259/23/ΓΠ/1-9-2023 (295η/29-8-2023) απόφαση της Συγκλήτου του Π.Θ. Συνήγορος του Φοιτητή ορίστηκε η κα Ανδρέου Ελένη, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Θ.

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραφείο 13, 4ος όροφος, Νέο κτίριο, Συγκρότημα Παπαστράτου, Αργοναυτών & Φιλλελήνων, Βόλος, 38221
Τηλέφωνο: 2421074691/6974913763
Ε-mail: sinigorosfititi@uth.gr

Κανονισμός Μηχανισμού Λειτουργίας Διαχείρισης Παραπονων Φοιτητών