Επιλογή Σελίδας

Μεταπτυχιακή Έρευνα

Αλλαγή περιεχομένου με “Κανονισμό Δεοντολογίας της Έρευνας”

 

 

—-  old material —–

Η ερευνητική δραστηριότητα πραγματοποιείται στα ακόλουθα* οκτώ Εργαστήρια τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί με ΦΕΚ.

* Για οργανωτικούς λόγους, οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν σε σελίδες του ιστοχώρου του Τμήματος.

  1. Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας
  2. Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών
  3. Δομικής & Λειτουργικής Βιοχημείας
  4. Βιοοργανικής Χημείας
  5. Βιοτεχνολογίας Μικροβίων – Μοριακής Βακτηριολογίας – Ιολογίας
  6. Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής
  7. Βιοτεχνολογίας Φυτών & Περιβάλλοντος
  8. Βιοπληροφορικής

Η κατανομή του ερευνητικού προσωπικού στους επιμέρους τομείς, καθώς και οι ερευνητικές αλληλεπιδράσεις, αποτυπώνονται στην επόμενη εικόνα.