Επιλογή Σελίδας

‘Ιδρυση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» ιδρύθηκε το ακαδ. έτος 2006-2007 με το ΦΕΚ 664 τ.Β΄/29-5-2006, το οποίο τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ΦΕΚ 1085 τ.Β΄/5-6-2009 και στη συνέχεια με το ΦΕΚ 2297 τ.Β΄/16-9-2013 και άρχισε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2007. Τον Ιούνιο του 2018 έγινε η Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με  βάση τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 2111 τ.Β’ 8-6-2018) και παρατάθηκε η χρονική του διάρκεια έως το ακαδ. έτος 2022-2023.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ γίνονται στη Λάρισα με έναρξη τον Μάρτιο και η χρονική διάρκεια παρακολούθησης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του εκτείνεται σε 3 εξάμηνα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Kτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, με την αντίστοιχη αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών, συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος, τμημάτων πανεπιστημίων και πρώην ΤΕΙ.

Έως τον Μάρτιο του 2023 έχουν αποφοιτήσει συνολικά από το ΠΜΣ 285 άτομα.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθοδολογιών και προσεγγίσεων στον έλεγχο, τη μελέτη, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής και του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει εκπαίδευση στο ευρύ και ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο της εφαρμογής της βιοτεχνολογίας για την επίτευξη της ολοένα και αυξανόμενης ζήτησης:

  • για ασφαλή και καινοφανή διατροφικά προϊόντα, με δυνατότητα ανιχνευσιμότητας συστατικών και ελέγχου της ποιότητας κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής τους, καθώς και εκτίμησης της διατροφικής αξίας τους για τον άνθρωπο ως τελικό καταναλωτή, με έμφαση στο μεταβολισμό και την τοξικότητα τους, και
  • για αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, με έμφαση στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την εκτίμηση των ανθρωπογενών επεμβάσεων στα διάφορα επίπεδα των οικοσυστημάτων και τη διαχείριση γεγονότων και φαινομένων περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών που να έχουν την ικανότητα να αναπτύξουν νέες βιοτεχνολογικές μεθόδους για ασφαλή τρόφιμα και προστασία του περιβάλλοντος.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν την τεχνογνωσία να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς παρακολούθησης της χημικής και οικολογικής ποιότητας του περιβάλλοντος, φορείς διαχείρισης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, εταιρίες βιοτεχνολογίας και τροφίμων, εταιρείες παραγωγής αγροχημικών, καλλυντικών και φαρμάκων, εταιρείες ανάπτυξης νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων με εφαρμογές στην γεωργία, φορείς διασφάλισης ποιότητας σε γεωργία, περιβάλλον και τρόφιμα, κέντρα αναπτυξιακού σχεδιασμού, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά πάρκα.