Επιλογή Σελίδας

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (ΤΒΒ) έχει την έδρα του στη Λάρισα και ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας μαζί με τα Τμήματα Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, και Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το ΤΒΒ ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμ. 82 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 72/10-3-2000. Σύμφωνα με το ιδρυτικό Προεδρικό διάταγμα, το ΤΒΒ έχει ως αποστολή «Την καλλιέργεια και προαγωγή, με τη διδασκαλία και την έρευνα, της επιστήμης της βιοχημείας και της βιοτεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς που αφορούν στο χημισμό των ζωντανών συστημάτων, τον μεταβολισμό των συστατικών και τροφών των ζωντανών οργανισμών, τον μεταβολισμό της ενέργειας, την ανάλυση των συστατικών των ζωντανών συστημάτων, την τεχνολογία του ανασυνδυαζόμενου DNA, την τεχνολογία εφαρμογών των ενζύμων, ως καταλυτών και την τεχνολογία παραγωγής χρήσιμων προϊόντων από ζωντανούς οργανισμούς και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη της βιοχημείας στον τομέα της ενζυματολογίας και της βιοτεχνολογίας στους τομείς της ενζυμομηχανικής και της τεχνολογίας του ανασυνδυαζόμενου DNA, ήτοι της ενσωμάτωσης γονιδίων ενός οργανισμού στο γονιδίωμα άλλου οργανισμού. Οι πτυχιούχοι έχουν ως αντικείμενο ενασχόλησης την μελέτη, έρευνα, κατανόηση και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για την ανάπτυξη της βιοχημείας και της βιοτεχνολογίας στους ειδικότερους επιστημονικούς τομείς που προσδιορίζονται ανωτέρω.»

Το ΤΒΒ του ΠΘ δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής διασφάλισης ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία ως Τμήματος που προσφέρει ολοκληρωμένη κατάρτιση Βιοχημικού-Βιοτεχνολόγου μέσα από υψηλού επιπέδου προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, με έμφαση στις σύγχρονες υπολογιστικές δεξιότητες και τις εργαστηριακές μεθόδους. Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΤΒΒ εξασφαλίζει τον προσανατολισμό όλων των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει και προωθεί την εκπαίδευση Βιοχημικών-Βιοτεχνολόγων ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν με αξιώσεις στις απαιτήσεις και προκλήσεις της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς αγοράς εργασίας αλλά και έρευνας και ανάπτυξης. Το ΤΒΒ προωθεί το σκοπό και υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΠΘ, καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξης τους και εφαρμόζει ενδεδειγμένες διαδικασίες ποιότητας ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής βελτίωσή του.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΤΒΒ εναρμονίζεται με την πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΠΘ που έχει σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας ώστε να μπορεί να εκπληρώνει τους στόχους της, μέσω της εκπαίδευσης, της αριστείας, της προαγωγής της γνώσης και της καινοτομίας στην έρευνα. Ακολουθεί τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση του Ελσίνκι (ENQUA 2009).

Για την υλοποίηση της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας, το ΤΒΒ δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

 1. την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών πρώτου,
  δεύτερου και τρίτου κύκλου
 2. την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το
  Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης Επιπέδου 6, 7 και 8 αντίστοιχα
 3. την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου στα
  προγράμματα σπουδών όλων των κύκλων
 4. την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 5. τη σύνταξη, εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη βελτίωση
  των προγραμμάτων σπουδών όλων των κύκλων
 6. το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 7. την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες
  και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας για όλα τα προγράμματα σπουδών
 8. τη διασφάλιση της πληρότητας και του αδιάβλητου των διαδικασιών αξιολόγησης των
  φοιτητών
 9. την προώθηση της ποιότητας και της ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών του ΤΒΒ
 10. τη διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα
 11. την αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που ενδεχομένως προέρχονται από
  δίδακτρα
 12. τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος
  διασφάλισης ποιότητας για τα προγράμματα σπουδών με τη συνεργασία της Ομάδας
  Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΠΘ.

Η εφαρμογή της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας υποστηρίζεται με την ανάπτυξη βάσεων αξιόπιστων δεδομένων από τις οποίες αντλούνται στοιχεία για τον υπολογισμό των Δεικτών Ποιότητας, και ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως το σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, που επιβλέπονται από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΠΘ. Οι υπηρεσίες αυτές επεκτείνονται σταδιακά και σε θέματα προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης κλπ με την υποστήριξη του ΠΘ.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΤΒΒ δημοσιοποιείται και εφαρμόζεται με τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικων υπαλλήλων καθώς και των φοιτητών. Δημοσιοποιείται και συζτητείται στη Συνέλευση του Τμήματος και κοινοποιείται στη ΜΟΔΙΠ του ΠΘ. Η δέσμευση πολιτικής διασφάλισης ποιότητας του ΤΒΒ δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του Τμήματος.