Επιλογή Σελίδας

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ που προσφέρει την εμπειρία που έχει αποκομίσει σε θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη και την επίτευξη εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και προσωπικών στόχων του/της ΜΦ. Παρακολουθεί την ακαδημαϊκή πορεία του/της ΜΦ με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση της.

Συγκεκριμένα, ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ενημερώνει και συμβουλεύει τον/την ΜΦ για οτιδήποτε σχετίζεται με:

  • τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος»,
  • τους μαθησιακούς στόχους, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τους τρόπους αξιολόγησης των μαθημάτων, τον τρόπο εκπόνησης εξαμηνιαίων εργασιών,
  • την επιλογή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας,
  • την εκπόνηση πρακτικής άσκησης,
  • τη βέλτιστη αξιοποίηση των υλικοτεχνικών υποδομών του Τμήματος,
  • τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προς τους φοιτητές,
  • τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρονται μέσω του Διπλώματος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος παροτρύνει τη συμμετοχή του/της ΜΦ στα μαθήματα, στις ενημερωτικές επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς και στην εξάσκηση των ευκαιριών κινητικότητας.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος διαμεσολαβεί για την επίλυση ήσσονος σημασίας παραπόνου/ένστασης του φοιτητή και γενικότερα για οποιοδήποτε ακαδημαϊκό ή διοικητικό θέμα μπορεί να εμποδίσει την ομαλή εξέλιξη των σπουδών του φοιτητή.

Κανονισμός Ακαδημαϊκός
Σύμβουλος