Επιλογή Σελίδας

Διοίκηση

Μούτου Αικατερίνη

Καθηγήτρια (Διευθύντρια)
📧kmoutou-at-bio.uth.gr
📞2410-565279

Επανίδρυση ΠΜΣ
ΦΕΚ 2111 τ.Β’ / 8-6-2018

Εσωτερικός Κανονισμός

Συντονιστική Επιτροπή

Σκαμνάκη Βασιλική

Επίκουρος Καθηγήτρια
📧vskamnaki-at-bio.uth.gr
📞2410-565267

Βασιλειάδης Σωτήριος

Επίκουρος Καθηγητής
📧sovasileiadis-at-uth.gr
📞2410-565223

Γιαννούλη Περσεφόνη

Επίκουρος Καθηγήτρια
📧pergian-at-uth.gr
📞2410-565208

Στάγκος Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής
📧stagkos-at-bio.uth.gr
📞2410-565229

Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ΠΜΣ αρμόδια όργανα είναι τα ακόλουθα (παρ.1, αρ.81, Ν4957/2022):

1) η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

2) η Συνέλευση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας,

3) η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), και

4) ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

  1. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

α) εγκρίνει την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ή την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του ΠΜΣ,

β) εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της λειτουργίας του ΠΜΣ,

γ) αποφασίζει την κατάργηση του ΠΜΣ.

 

  1. Η Συνέλευση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας,

α) καταρτίζει τον οδηγό προγράμματος σπουδών και τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ, και τους υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο του ΠΘ

β) ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ,

γ) συγκροτεί Επιτροπές για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και εγκρίνει την εγγραφή αυτών στο ΠΜΣ,

δ) αναθέτει το διδακτικό έργο στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος και το πρόσθετο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό,

ε) συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές για την εξέταση των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών και ορίζει τον επιβλέποντα ανά εργασία,

στ) ορίζει τους Συμβούλους Καθηγητές για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή

ζ) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στο ΠΜΣ, και απονέμει τους τίτλους σπουδών του ΠΜΣ

η) χορηγεί υποτροφίες αριστείας και ανταποδοτικές υποτροφίες προς τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος,

 

  1. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ, αποτελείται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του ΠΜΣ και αναλαμβάνουν διδακτικό έργο στο ΠΜΣ. Τα μέλη της ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του ΠΜΣ.

 

  1. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, προέρχεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά προτεραιότητα βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εισηγείται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ προς τη ΣΕ και τα λοιπά όργανα του ΠΜΣ και του ΑΕΙ θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του ΠΜΣ,

β) παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του ΠΜΣ και του Εσωτερικού Κανονισμού μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.