Επιλογή Σελίδας

ΤΠΕ στη Διδασκαλία

Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία υποστηρίζει τους φοιτητές, ώστε να διερευνούν και να λύνουν προβλήματα, να επικοινωνούν τις ιδέες τους, να είναι δημιουργικοί και να οικοδομούν νέες γνώσεις συνεργαζόμενοι με άλλους («κοινωνικός εποικοδομισμός»).
Η εστίαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη «διερευνητική μάθηση» στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με αυθεντικές επιστημονικές διαδικασίες μελέτης προβλημάτων. Η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών υποστηρίζει ρεαλιστικές εμπειρίες συνεργατικής επιστημονικής διερεύνησης και παρέχει νέες δυνατότητες ενίσχυσης και μετασχηματισμού της μαθησιακής διαδικασίας, αξιοποιώντας στις μαθησιακές δραστηριότητες σύγχρονα εργαλεία διερεύνησης (προσομοιώσεις – εικονικά περιβάλλοντα, παγκόσμιος ιστός, περιβάλλοντα Ιστού 2.0, κινητές συσκευές) σε πτυχές επιστημονικών πεδίων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να διερευνηθούν σε παραδοσιακά μαθησιακά περιβάλλοντα.