Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& Περιβάλλοντος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

πανεπιστημιο θεσσαλιασ

Υπεύθυνος μαθήματος:  Παπαδόπουλος Γεώργιος

 

Σκοπός: Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με στατιστικές μεθόδους και  την εφαρμογή τους σε βιοχημικά και επιδημιολογικά προβλήματα.

 

Περιεχόμενο των διαλέξεων:

1. Περιγραφική Στατιστική – Κατανομές Διακριτών Μεταβλητών

 • Κατανομές Πληθυσμών, Δείγματα, Κατανομές συχνοτήτων
 • Περιγραφή δεδομένων, Γραφικές μέθοδοι (Ραβδογράμματα, Ιστογράμματα,
 • Κυκλικά διαγράμματα)
 • Αριθμητικοί στατιστικοί δείκτες ή μέτρα Κεντρικής τάσης (Μέση τιμή, Διάμεσος, Επικρατούσα τιμή), Διασπορά (Εκατοστημόρια ή ποσοστιαία σημεία, Διακύμανση ή Διασπορά, Τυπική απόκλιση), Μέτρα της διασποράς (Έκταση ή εύρος, Διακύμανση - Διασπορά, Τυπική απόκλιση, Συντελεστής διακύμανσης)
 • Διωνυμική Κατανομή
 • Κατανομή Poisson

 

2.  Κατανομές Συνεχών Μεταβλητών – Εκτιμητική – Διαστήματα Εμπιστοσύνης

 • Κανονική Κατανομή
 • Τυποποιημένη Κανονική Κατανομή
 • Κατανομή χ2, t, f
 • Σημειακές Εκτιμήσεις
 • Εκτίμηση σε Διάστημα Εμπιστοσύνης. Διάστημα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή, Διάστημα εμπιστοσύνης για τη διασπορά, Διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά μέσων

 

3. Έλεγχοι Υποθέσεων – Ανάλυση Διακύμανσης - Έλεγχος Ανεξαρτησίας χ2

 • Δοκιμασία Υποθέσεων (Έλεγχος σημαντικότητας), Μηδενική υπόθεση - Εναλλακτική υπόθεση
 • Σφάλμα 1ου είδους (α), Σφάλμα 2ου είδους (β)
 • Έλεγχος για τη μέση τιμή "μ" (μεγάλα δείγματα), τη μέση τιμή "μ" (μικρά δείγματα), τη διαφορά δύο μέσων τιμών (μεγάλα δείγματα), τη διαφορά δύο μέσων τιμών (μικρά δείγματα), τη σύγκριση μέσων τιμών κατά ζεύγη, αναλογία, Έλεγχος για τη διαφορά δύο αναλογιών (μεγάλα δείγματα), P-value
 • Ισχύς δείγματος
 • Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA).
 • Χ2 σε πίνακα 2Χ2, Χ2 σε πίνακα rXc

 

4. Έλεγχοι Υποθέσεων – Μη παραμετρικές δοκιμασίες - Έλεγχος Ανεξαρτησίας – Γραμμική παλινδρόμηση – Συσχέτιση

 • Μη Παραμετρικές Δοκιμασίες: Δοκιμασία ομογένειας (Kolmogorov-Smirnov), Δοκιμασία Kruskal-Wallis και Mann-Whitney.
 • Απλή Παλινδρόμηση - Συσχέτιση, Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, Τυπικό σφάλμα της εκτίμησης, Τυπικό σφάλμα για το "b", Τυπικό σφάλμα για το "a", Συντελεστής συσχέτισης, Διάστημα εμπιστοσύνης, Διάστημα πρόβλεψης, Δοκιμασία ανεξαρτησίας, Δοκιμασία μη συσχέτισης
 • Καμπύλες επιβίωσης
 • Hazard Quotient (HQ)

 

5.  Διαστήματα αναφοράς – Ανάλυση των τιμών αναφοράς

 • Διαστήματα Αναφοράς και Κλινικά Όρια Λήψης Αποφάσεων: σχέδιο πρωτοκόλλου για την προσδιορισμό Διαστημάτων Αναφοράς, παραδείγματα πιθανών κριτηρίων αποκλεισμού, παραδείγματα πιθανών παραγόντων διαίρεσης, μεταβλητές “Πρό Ανάλυσης”, προπα­ρασκευή του υποκειμένου, λήψη του δείγματος, χειρισμός του δείγματος, χαρακτηριστικά των αναλυτικών μεθόδων
 • Μέτρα Συχνότητας των Νόσων: επιπολασμός, αθροιστική επίπτωση, επίπτωση, συγκρίσεις επιπτώσεων
 • Νόσος και Διάγνωση: συμπτώματα, σημεία, εργαστηριακές δοκιμασίες, διεργαστηριακή και ενδοεργαστηριακή διακύμανση, ευαισθησία και ειδικότητα, διαγνωστική αξία
 • Μέτρα Σύγκρισης Συχνότητας: σχετικός κίνδυνος, έρευνες κοορτών, έρευνες ασθενών μαρτύρων, σύγχυση, δυσταξινόμηση, συστηματικό σφάλμα επιλογής
 • Δείκτες Κινδύνου και Αιτίες της Νόσου 

 

6. Εργαστήριο SPSS

    

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματειακή Υποστήριξη Προγράμματος: Ιωάννα Στρούλια

Διεύθυνση Γραμματείας: Βιόπολις Μεζούρλο, 41 500 Λάρισα

Τηλέφωνo: 2410 565298

Φαξ: 2410 565290

e-mail:stroulia@bio.uth.gr

SOCIAL LINKS