Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& Περιβάλλοντος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

πανεπιστημιο θεσσαλιασ

Υπεύθυνος μαθήματος: Μαμούρης Ζήσης

 

Σκοπός: Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές με ολοκληρωμένο τρόπο και βασιζόμενο στην διεθνή βιβλιογραφία τα σύγχρονα δεδομένα για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, πιθανές χρήσεις τους και ελευθέρωση τους στο περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε θέματα ασφαλείας και την νομοθεσία που διέπει την χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

    

 

Περιεχόμενο των διαλέξεων

1.   Εισαγωγή, Ορισμοί και Ιστορική Ανασκόπηση, Οφέλη και κίνδυνοι από την δημιοουργία και χρήση ΓΤΟ (3 ώρες) - Διδάσκων Μαμούρης Ζ.

2.  Γενετική Μηχανική, οριζόντια γονιδιακή μεταφορά και δημιουργία ΓΤΟ(3 ώρες) - Διδάσκων Ματθιόπουλος Κ.

3.  Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά - Δημιουργία, Εφαρμογές και ανίχνευση στο περιβάλλον, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εργαστηρίωνελέγχου ΓΤΟ  (6 ώρες) - Διδάσκων Παπαδοπούλου Κ.

4.   Δημιουργία Γενετικά Τροποποιημένων Ζώων -  (3 ώρες) - Διδάσκων Μαμούρης Ζ.

5.   Γενετικά Τροποποιημένη Οργανισμοί και Ανθρώπινη Υγεία (3 ώρες) - Διδάσκων Ματθιόπουλος Κ.   

6.   Απελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών

          (3 ώρες)  - Διδάσκων Καρπούζας Δ.

    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματειακή Υποστήριξη Προγράμματος: Ιωάννα Στρούλια

Διεύθυνση Γραμματείας: Βιόπολις Μεζούρλο, 41 500 Λάρισα

Τηλέφωνo: 2410 565298

Φαξ: 2410 565290

e-mail:stroulia@bio.uth.gr

SOCIAL LINKS