Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& Περιβάλλοντος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

πανεπιστημιο θεσσαλιασ

Υπεύθυνη μαθήματος: Μούτου Κατερίνα

 

Σκοπός: Η Οικολογία μελετά τις αλληλεπιδράσεις των οργανισμών με το περιβάλλον τους και μας παρέχει τις βασικές πληροφορίες για την ορθολογική διαχείριση του περιορισμένου χώρου και των αποθεμάτων του πλανήτη μας. Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η παρουσίαση α) των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων που αλληλεπιδρούν σε επίπεδο πληθυσμού, κοινότητας και οικοσυστήματος καθώς και τα πρότυπα αλληλεπίδρασης, β) της επίδρασης των ανθρωπογενών επεμβάσεων στην πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων, γ) της υφιστάμενης νομοθεσίας για το περιβάλλον σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δ) των εργαλείων διαχείρισης των οικοσυστημάτων και προστασίας της βιοποικιλότητας και ε) της συμβολής των τεχνικών της μοριακής βιολογίας στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.     

 

Περιεχόμενο των διαλέξεων

 

1. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Οικολογίας (3 ώρες) - Διδάσκων Μούτου Κ.

 • Βιόσφαιρα και οικοσυστήματα
 • Παράγοντες που καθορίζουν τη φυσιογνωμία ενός οικοσυστήματος – Υδάτινα και χερσαία οικοσυστήματα

 

2. Οι οργανισμοί ενός οικοσυστήματος – Βιοποικιλότητα (3 ώρες) - Διδάσκων Μούτου Κ

 • Οι οργανισμοί που απαντώνται σε ένα οικοσύστημα – Τροφικά πλέγματα
 • Είδη οργανισμών (Βακτήρια/Μύκητες/Πρώτιστα/Φυτά/Ζώα)
 • Προσαρμογές και χαρακτηριστικά τους σε σχέση με τη θέση τους στο οικοσύστημα

 

3. Οικολογία πληθυσμών. Βιοκοινότητες: αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα είδη τους (6 ώρες) - Διδάσκων Ζίφα Α

 • Ηλικιακή δομή
 • Διαθέσιμες πηγές τροφής
 • Εποχιακές μεταβολές
 • Ενδοειδικός και Διαειδικός ανταγωνισμός
 • Θήρευση
 • Παρασιτισμός
 • Σχέσεις αμοιβαιότητας
 • Μεταπληθυσμοί

 

4. Ανθρωπογενείς επεμβάσεις στην κατανομή και την πυκνότητα των πληθυσμών (3 ώρες) - Διδάσκων Ζίφα Α.

 • Απελευθέρωση τοξικών – Ρύπανση
 • Έλεγχος των επιβλαβών ειδών (Παρασιτοκτόνα, Γενετικός έλεγχος, Ανοσοαντισύλληψη, Βιολογικός έλεγχος)
 • Εμπλουτισμός – Εισαγωγή ξένων ειδών
 • Καταστροφή οικοθέσεων

 

5. Βιογεωχημικοί κύκλοι – Ανθρωπογενείς επεμβάσεις (3 ώρες) - Διδάσκων Ζίφα Α.

 • Κύκλος του Νερού: κλίμα, υδροφόρος ορίζοντας, κατακρημνίσεις
 • Κύκλος του Άνθρακα – Φαινόμενο του θερμοκηπίου
 • Κύκλος του Φωσφόρου – Κύκλος του Αζώτου: Ευτροφισμός
 • Κύκλος του θείου - Όξινη βροχή
 • Όζον-Φωτοχημικό νέφος
 • Παγκόσμια αλλαγή κλίματος

 

6. Διαχείριση οικοσυστημάτων και διατήρηση της βιοποικιλότητας (6 ώρες) - Διδάσκων Μούτου Κ.

 • Η Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα
 • Επαπειλούμενα και προστατευόμενα είδη
 • Εθνικοί δρυμοί
 • Μνημεία φυσικού κάλλους
 • Θαλάσσια πάρκα
 • Σύστημα Natura 2000
 • Προστατευόμενοι Υγροβιότοποι – Συνθήκη Ramsar
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις προστασίας της φύσης

 

7. Μέθοδοι παρακολούθησης της ποιότητας ενός οικοσυστήματος (3 ημέρες) - Διδάσκων Μαμούρης Ζ.

 • Είδη - δείκτες
 • Δείκτες βιοποικιλότητας
 • Δείκτες ευρωστίας πληθυσμών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματειακή Υποστήριξη Προγράμματος: Ιωάννα Στρούλια

Διεύθυνση Γραμματείας: Βιόπολις Μεζούρλο, 41 500 Λάρισα

Τηλέφωνo: 2410 565298

Φαξ: 2410 565290

e-mail:stroulia@bio.uth.gr

SOCIAL LINKS