Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& Περιβάλλοντος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

πανεπιστημιο θεσσαλιασ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» ιδρύθηκε το ακαδ. έτος 2006-2007 με το ΦΕΚ 664 τ.Β΄/29-5-2006, το οποίο τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ΦΕΚ 1085 τ.Β΄/5-6-2009 και στη συνέχεια με το ΦΕΚ 2297 τ.Β΄/16-9-2013 και άρχισε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2007.Τον Ιούνιο του 2018 έγινε η Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με  βάση τον Ν. 4485/2017 και παρατάθηκε η χρονική του διάρκεια έως το  ακαδ. έτος 2022-2023.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ γίνονται στη Λάρισα.

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ γίνεται τον Μάρτιο και η χρονική διάρκεια παρακολούθησης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε 3 εξάμηνα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Kτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, με την αντίστοιχη αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Έως τον Μάρτιο του 2020 έχουν  αποφοιτήσει συνολικά από το ΠΜΣ 239 άτομα.